Laatst bijgewerkt op 23/04/2017.

Printversie

De doelstellingen
De Kring MARS en MERCURIUS werd in 1926 in België opgericht door een groep gewezen beroepsofficieren, oud-strijders uit de Eerste Wereldoorlog, allen werkzaam in het bedrijfsleven.
Sinds 1951 wordt hij Koninklijke Kring MARS en MERCURIUS genoemd.

Naar het voorbeeld van de klassieke goden, staat Mars voor de militaire achtergrond van de leden, en symboliseert Mercurius de zin voor ondernemen en zaken doen, in lijn met de functies die ze bekleden.
Naar de geest van de stichters stelt de Kring zich vooral ten doel het scheppen, het ontwikkelen en het verstevigen van vriendschapsbanden tussen burgers, die rechtschapenheid en wederzijdse achting, eigenschappen die ze tijdens hun officiersopleiding verworven hebben, vastberaden verder uitdragen in hun professionele en sociale omgeving.
De leden zijn zich bewust van hun morele kracht en van de verantwoordelijkheden die ze dragen in de economische, sociale en culturele wereld, en stellen hun deskundigheid, hun toewijding en hun relaties ten dienste van het belang van het Land.

Vanuit hun bezorgdheid om binnen de bestaande statuten de Kring een nieuw gelaat te geven, heeft de Algemene Vergadering van 1981 een motie goedgekeurd.Deze motie stipuleert dat de leden, reserveofficieren en gewezen beroepsofficieren uit verschillende generaties en met verschillende politieke overtuigingen, en die allen hun Land dienen door verantwoordelijke functies in het beroeps- en gemeenschapsleven te bekleden, zich wensen te hergroeperen, om naast de voor hen onontbeerlijke kameraadschap hun krachten te bundelen, teneinde:
- hun deskundigheid en hun ervaring, hun zakenrelaties en hun toewijding ten dienste van elkaar en van 's Lands belang te stellen;
- samen te zoeken naar de middelen en de mogelijkheden ter bevordering van de morele moed, van de maatschappelijke en verantwoordelijke burgerzin, en van de ondernemingsgeest. Daarbij willen zij de onderlinge collegialiteit, de verdraagzaamheid en verstandhouding tussen de Gemeenschappen van het Land bevorderen;
- vanuit hun Mars oorsprong en Mercurius oriëntatie, een band te vormen tussen het Leger en de Natie, enerzijds met het oog op symbiose en samenwerking, en anderzijds om zodoende de burgers te sensibiliseren voor de defensie problemen;
- bij te dragen tot de Europese eenheidsgedachte, en open te zijn voor de wereldproblemen en hun mogelijke oplossingen.

Zich bewust van zijn plichten en verantwoordelijkheden, van zijn uitstralingspotentieel en van zijn mogelijkheid om als katalysator te fungeren in het belang van het Land en van Europa, en trouw aan de geest die hem steeds bezield heeft en die hij wil levendig houden, wenst de Koninklijke Kring MARS en MERCURIUS een rol te spelen op het sociale vlak:
- door zijn aanwezigheid duidelijk te manifesteren,
- door zijn bezieling waarneembaar uit te dragen,
- door het publiek van zijn fora uit te breiden,
- door zijn activiteiten uit te breiden.

Naast zijn interesse voor de sociale en economische problemen op nationaal en internationaal vlak wenst de Koninklijke Kring MARS en MERCURIUS de hechte band te bewaren die hem met zijn militair verleden bindt:
- aan de ene kant, door zijn lidmaatschap van de Confederatie van de Belgische Officierenverenigingen,
- aan de andere kant, door regelmatige contacten met de Koninklijke Nationale Vereniging van Reserveofficieren van België.